Обучение и цени
Проверочен изпит по чл.157

Проверочен изпит по чл.157 (възстановяване на отнето за контролни точки свидетелство за управление на МПС).

Обучението се състои само от теоретичен курс като след завършването му курсистът  се явява на вътрешен теоретичен изпит. Успешното му полагане Ви позволява да се явите на държавни теоретичен изпит, а след това и на държавен практически изпит пред "ДАИ"

Изискване - Да имате завършено минимум основно образование.

Необходими документи за започването на курса:

  1. документ за успешно преминато психологическо изследване;
  2. копие на диплома за завършено минимум основно образование;
  3. постановление от КАТ за отнемане на свидетелството за управление на МПС;
  4. 1бр. снимка паспортен формат.

Обучението се състои от:

- Теоретичен курс - Систематизирано обучение за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) с продължителност  40 учебни часа. Занятията са групови и се провеждат по график в офисите на Автомобилен учебен център "Тара - М". Задачата на този курс е по - лесното усвояване и разбиране на ЗДвП, което ще Ви помогне и за успешното полагане на теоретичния изпит.

Изпити - След завършване на теоретичното обучение се полага писмен вътрешени изпит - решаване на 45 изпитни въпроса за 40мин. ,като изпитът е успешно положен при набиране на 87 точки от общо 97. При успешно полагане на вътрешният изпит, курсистът има право да се яви и на държавен теоретичен изпит при същите условия.

 Практически курс – не се провежда (по Ваше желание имате възможност за допълнителни практически  упражнения).

 Изпити – След успешно положен държавен теоретичен изпит, курсистът има право да се яви на държавен практически изпит пред „ДАИ” (без полагане на вътрешен практически изпит).

 Цени:

Цена курс - 150 лева, което включва теоретичното обучение.

Цена вътрешен изпит теория - 25 лева.

Цена изпити пред "ДАИ" - теория и практика по - 75 лева.

* За всяка заплатена такса се издава платежен документ - фактура (по ДДС) и касов бон!